Translate

niedziela, 18 maja 2014

WALNE ZGROMADZENIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Czerwiec jest miesiącem, w którym większość Spółdzielni odbywa Walne Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Tą samą zasadę statuuje art. 83 ust 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Postanowienia statutu danej spółdzielni regulują zasady odbywania Walnych Zgromadzeń, które może odbywać się jako:
  • jedno zebranie w dniu określonym i podanym do wiadomości wszystkim członkom, 
  • zebranie przedstawicieli – jednakże ta forma jest możliwa wyłącznie dla spółdzielni innych niż mieszkaniowe, 
  • Walne Zgromadzenie gromadzenie podzielone na części – w spółdzielni mieszkaniowej, w której liczba członków spółdzielni przekroczyła 500. 


W spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.


Zawiadomienie powinno zawierać: czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.


Porządek Obrad i Uchwały Walnego Zgromadzenia


Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: 

  • zarząd, 
  • rada nadzorcza,
  • członkowie spółdzielni – w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek spółdzielni może zgłaszać także poprawki do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Projekty wszystkich uchwał powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części, tak aby każdy członek Spółdzielni miał zapewnione prawo zapoznania się z ich tekstami. 


Na Zarządzie Spółdzielni spoczywa obowiązek przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.


Zgodnie z art. 38 § 1 Prawa Spółdzielczego do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:


1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;

10) uchwalanie zmian statutu;

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;

12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.


Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach.


Poniżej zamieszczam kilka wzorów projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach, które obowiązkowo musza stać się przedmiotem obrad.


                                                                                                                                                        

Uchwała nr …../2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni …………….
z dnia ……………2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013
Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami) oraz ……………. Statutu Spółdzielni…………….. – Walne Zgromadzenie Spółdzielni ……………………..uchwala, co następuje:
§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
za rok
…………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             
                Sekretarz                                                                Przewodniczący
     Walnego Zgromadzenia                                             Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr  …../2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ……………………..
z dnia ……………2014r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
Działając na podstawie  art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia  16 września 1982 r. - prawo spółdzielcze (z późn. zmianami) oraz na podstawie ……………. Statutu Spółdzielni……………..– na wniosek Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie Spółdzielni …………………. uchwala, co następuje:
§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2013, składające się z:
1)  wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2013,
2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., ………………………………….
3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013, wykazującego:
a)      ………………………………………………………………
b)      …………………………………………………………….

4)  ………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………….
6) dodatkowych informacji  i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Sekretarz                                                       Przewodniczący
               Walnego Zgromadzenia                                    Walnego Zgromadzenia

  Uchwała nr …../2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ………………
z dnia …………………… 2014 r.

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia  16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami) oraz na podstawie ……………….. statutu Spółdzielni…………….. – Walne Zgromadzenie Spółdzielni ………………. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za rok 2013 (zysk netto), w wysokości ……………….. słownie: ………………………….. postanawia się podzielić w ten sposób, że:
a)       kwotę ………………………. będącą zyskiem z ……………………– na ……………………………………………
b)      kwotę ……………………… – na ……………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                          Przewodniczący
            Walnego Zgromadzenia                                         Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr …../2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ………………
z dnia …………………… 2014 r.

w sprawie pokrycia straty za 2013 rok
Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia  16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami) oraz na podstawie ……………….. statutu Spółdzielni…………….. – Walne Zgromadzenie Spółdzielni …………….. uchwala, co następuje:

§ 1

Stratę za rok 2013, w wysokości ……………….. słownie: ………………………….. postanawia się pokryć w ten sposób, że:
c)       kwotę ……………………… - z
d)      kwotę ………………………  - z

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                           Przewodniczący
           Walnego Zgromadzenia                                           Walnego Zgromadzenia


Uchwała nr  ……./2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ………………………
z dnia ……………..2014 r.
                                                                                                                                                                                                 w sprawie absolutorium za rok 2013 dla Pana/Pani* ……………….– prezesa Zarządu Spółdzielni ……………………………………..
Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia  16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami) oraz ……………….. statutu Spółdzielni ………………..– Walne Zgromadzenie Spółdzielni ………………………….uchwala, co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie udziela/nie udziela absolutorium za rok 2013 Panu/Pani* ……………………. - prezesowi Zarządu Spółdzielni……………………………..


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                          Przewodniczący
           Walnego Zgromadzenia                                         Walnego Zgromadzenia


     


Uchwała nr ……/2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni …………………………..
z dnia …………………2014 r.

w sprawie absolutorium za rok 2013 dla Pana/Pani*  ………………….. członka Zarządu Spółdzielni …………………………
Działając na podstawie  art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia  16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami) oraz ………………. statutu Spółdzielni …………… – Walne Zgromadzenie Spółdzielni …………………… uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela/nie udziela absolutorium za rok 2013 Panu/Pani* członkowi Zarządu Spółdzielni …………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Sekretarz                                                     Przewodniczący
             Walnego Zgromadzenia                                      Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr …../2014
   Walnego  Zgromadzenia  Spółdzielni ……………………………
 z dnia …………………….2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni …………………. za okres od …………………. do 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie  art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia  16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami) w związku z …………………. statutu Spółdzielni ……………… – Walne Zgromadzenie Spółdzielni …………………… uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni .................................
za okres od ………………. do 31 grudnia 2013 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


              Sekretarz                                                               Przewodniczący
  Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

WAŻNE:
Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Pamiętajmy również, iż zgodnie z art. 83ust. 9 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:
Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.
Zgodnie z powyższym aby uchwała została podjęta liczba głosów członków Spółdzielni biorących udział w głosowaniu oddanych „ZA” musi być większa niż łączna liczba głosów oddanych „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.  

Radca Prawny Barbara Wrońska Brak komentarzy:

Prześlij komentarz