Translate

piątek, 27 lutego 2015

Cesja udziału w Spółdzielni Mieszkaniowej

Kwestią omówioną w niniejszym artykule będzie odpowiedź na pytanie czy posiadany przez członka spółdzielni mieszkaniowej udział może być cedowany na osobę trzecią – nabywcę lokalu. W istocie sprawa nie jest zupełnie oczywistą i jasną. W praktyce bowiem budzi ona pewne wątpliwości i niejednokrotnie kończy się dość niefortunną dla byłych i przyszłych członków spółdzielni interpretacją przepisów, która prowadzi do konieczności wypowiedzenia udziału przez dotychczasowego członka, odczekania przez niego okresu nawet ponad 1 roku do zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenia i dopiero przekazania uzyskanej kwoty pieniężnej przyszłemu członkowi celem dokonania wpłaty na udziały.
Wobec powyższego już na wstępie należy wskazać, iż cesja udziału jest działaniem prawnie dopuszczalnym.
Prawo Spółdzielcze oraz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie stanowią wprost o możliwości dokonywania cesji praw udziałowych. Jednakże Ustawa Prawo Spółdzielcze reguluje kwestie dziedziczenia udziałów oraz możliwości prowadzenia z nich egzekucji. Tym samym udział został ukształtowany jako prawo majątkowe nie posiadające charakteru ściśle osobistego.
Przy dokonywaniu cesji udziału należy również pamiętać, iż utrata członkostwa, ( z wyjątkiem dziedziczenia – omówione w jednym z następnych artykułów), powoduje niejako przejście od prawa tj. udziału do zwrotu dokonanych na jego pokrycie wpłat, czyli mówiąc wprost od prawa do środków finansowych. Tym samym wymaga określenia jakie czynności winny być dokonane przez cedenta i cesjonariusza i w jakiej kolejności aby nie nastąpiła utrata prawa.
Wobec powyższego, po pierwsze strony powinny zawrzeć umowę. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości ze strony Spółdzielni co do cesji udziału, umowa powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie lub urzędowo poświadczonymi. W umowie tej powinno być wskazane, iż cesja udziału dochodzi do skutku pod warunkiem, iż:
·         w określonym terminie cedent złoży w Spółdzielni wniosek o wykreślenie z rejestru członków z uwagi na utratę prawa do lokalu i zostanie wykreślony,
a
·         cesjonariusz złoży deklarację przyjęcia w poczet członków i zostanie przyjęty.
Następnie cedent zobowiązany jest złożyć ww. wniosek wraz z odpisem umowy oraz w tym samym czasie cesjonariusz powinien złożyć deklarację również z odpisem umowy i wskazaniem, iż w przypadku przyjęcia w poczet członków i wykreślenia cedenta nastąpi cesja udziału na jego rzecz.
Po wykreśleniu cedenta i przyjęciu cesjonariusza w poczet członków Spółdzielni, uznać należy cesję za skutecznie dokonaną.
Wymaga również stwierdzenia, iż cesja udziału dochodzi do skutku wraz z dokonaniem pomiędzy cesjonariuszem a cedentem wskazanych powyżej czynności i nie jest zależna od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym cesja nastąpiła. Bowiem regulacja wskazującą na wypłatę udziału dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ma na celu ewentualną konieczność pokrywania strat spółdzielni. W przypadku natomiast cesji udział pozostaje niezmienny, a zmianie ulega jedynie osoba członka. Ponadto należy wskazać, iż w przypadku gdy cedowany udział został wpłacony w wysokości niższej niż obecnie ustalona, nowy członek ma obowiązek uzupełnić różnicę.
Barbara Wrońska
Radca Prawny