Translate

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

UJAWNIENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Przy omawianiu powyższego zagadnienia pytaniem podstawowym jakie należy postawić jest czy wysokość, a także składniki wynagrodzenia członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowej korzystają z pełnej ochrony co do ujawniania jakichkolwiek informacji ich dotyczących, czy też istnieje możliwość podania do wiadomości wysokości tegoż wynagrodzenia, a jeśli tak to kto może otrzymać takie informacje i w jakim trybie.  
Art. 81 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych stanowi:
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
 
Zgodnie z powyższym członkowie spółdzielni mają prawo otrzymać m.in. odpisy uchwał organów spółdzielni oraz faktury i umowy zawierane przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Wskazany przepis dotyczy także do uchwał dotyczących wysokości wynagrodzeń oraz umów o pracę zawieranych z członkami Zarządu. Tym samym odpowiadając na pytanie zadane powyżej należy stwierdzić, iż nie pozostawia żadnych wątpliwości, że wyłącznie członkowie spółdzielni mają pełne prawo do otrzymania informacji dotyczących wysokości oraz składników wynagradzania członków zarządu.
 
Ponadto jak stwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 13 sierpnia 2013r. sygn. akt III CZP 21/13, z uwagi na ważną rolę i funkcję sprawowaną przez członków Zarządu, prawa tego nie niweczy fakt, iż członek ten jest równocześnie członkiem spółdzielni.
 
Wobec powyższego w każdym przypadku i niezależnie od okoliczności czy członek Zarządu pozostaje równocześnie w stosunku członkostwa ze spółdzielnią, członkowie spółdzielni mają prawo do uzyskania informacji co do przedmiotowego wynagrodzenia i jego składników.
 
W stosunku do formy udzielania takiej informacji należy stwierdzić, iż zawsze powinna być ona udzielana na indywidulany pisemny wniosek danego członka spółdzielni. Zasada ta w pełni będzie mieć zastosowanie do umów zawieranych z członkami Zarządu. Należy bowiem pamiętać o treści art. 18 § 3 Prawa Spółdzielczego, który stanowi, iż spółdzielnia może odmówić udostępnienia takiej umowy jeżeli naruszałoby to prawa osób trzecich lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Tym samym nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż udostępnianie treści umowy zawartej z członkiem Zarządu, również w zakresie wysokości wynagrodzenia i jego składników, powinno się dokonywać zawsze na indywidulany wniosek członka spółdzielni.
 
Jak natomiast sytuacja wygląda w przypadku uchwał podjętych w przedmiocie wynagrodzenia i określających jego wysokość oraz składniki. Zgodnie z art. 81 ust. 3 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych uchwały organów spółdzielni powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Przy zastosowaniu wprost wskazanego art. 81 ust. 3 Ustawy, należy pamiętać, iż najczęściej wysokość wynagrodzenia stanowi część umowy zawartej z członkiem Zarządu, a tym samym o art. 18 § 3 Prawa Spółdzielczego dającym, w przypadkach w nim wskazanych, możliwość odmowy udostępnienia takiej umowy. Dlatego też uważam, iż publikacja uchwał na stronie internetowej Spółdzielni, dotyczących wynagrodzenia powinna następować z wyłączeniem podawania kwot. Należy mieć też na uwadze, iż nawet przy zabezpieczonym loginem i hasłem dostępem do informacji zawartych na stronie internetowej, w zasadzie spółdzielnia  nie ma kontroli na korzystaniem ze strony przez osoby nieupoważnione.  
 
Wobec powyższego na stronie internetowej spółdzielni winna się znaleźć informacją o możliwości udostępnienia zarówno treści umowy jak i uchwały na pisemny wniosek członka spółdzielni. Taki model działania i procedura nim określona pozwoli zminimalizować jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Spółdzielni co do naruszenia dóbr osobistych
 
Na zakończenie należy również wskazać, iż w przypadku odmowy ze strony spółdzielni co do udostępnienia informacji dotyczących wynagrodzenia członków Zarządu, odmowa taka powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
Radca Prawny Barbara Wrońska