Translate

wtorek, 4 marca 2014

Zrzeczenie się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zgodnie z art. 244 § 1 Kodeksu Cywilnego jest ograniczonym prawem rzeczowym.
 
Ustawodawca w art. 246 § 1 Kodeksu Cywilnego wprost dopuszcza możliwość zrzeczenia się przez uprawnionego ograniczonego prawa rzeczowego. Zasada powyższe ma również zastosowanie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa winno być złożone właścicielowi rzeczy. Tym samym jeśli uprawnionym z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego jest osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może on złożyć stosowne oświadczenie Spółdzielni mieszkaniowej tj. właścicielowi lokalu. Skutkiem zrzeczenia się jest wygaśnięcie prawa. Jednakże, gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej.
  
W praktyce niejednokrotnie spotyka się sytuacje gdy osoba uprawniona z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podejmuje próbę niejako przekazania tego prawa innej osobie poprzez złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż takie działanie będzie uznane za nieważne. Nie można zrzec się ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz innej osoby. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2002 r. Sygn. akt IV CKN 908/2000 Niedopuszczalne jest zamieszczenie w oświadczeniu o zrzeczeniu się własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zastrzeżenia, że zrzeczenie się następuje na korzyść innej osoby. Ważność oświadczenia zawierającego takie zastrzeżenie podlega ocenie na podstawie art. 58 § 3 k.c.
Nieodpłatne przekazanie przedmiotowego prawa innej osobie może nastąpić jedynie na podstawie darowizny. Oświadczenie woli darczyńcy tj. osoby uprawnionej, winno być sporządzone w formie Aktu Notarialnego.   

 
Radca Prawny Barbara Wrońska
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz