Translate

wtorek, 25 lutego 2014

Zwrot kaucji pobranej przez wynajmującego z tytułu najmu lokalu


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1)    dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;

2)    jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

 
Powyższa regulacja jest oczywista i nie powinna rodzić problemów interpretacyjnych. Należy pamiętać, iż zwrot kaucji następuje zawsze w terminie 1 miesiąca po opróżnieniu lokalu, a kwota kaucji podlega waloryzacji tj. iloczyn krotności czynszu kaucji pobranej i kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu. Kaucja zwracana nie może być niższa niż kaucja pobrana. Jednakże powyższe zasady dotyczą wyłącznie kaucji, a co za tym idzie umów najmu, zawartych po dniu 10 lipca 2001r. tj. daty wejścia w życie Ustawy  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zwrot kaucji pobranych z tytułu zawartych umów najmu lokalu przed wyżej wskazaną datą, tym samym pod rządami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. Prawo Lokalowe oraz Ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych reguluje art. 36 Ustawy  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który wprowadził zasadę, iż kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994r. (tj. na podstawie przepisów Ustawy Prawo Lokalowe), pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. Natomiast kaucja wpłacona przez najemcę w okresie obowiązywania ustawy najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu, w terminie określonym powyżej. Zwrócona kwota nie może być jednak niższa od kwoty kaucji wpłaconej przez najemcę.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż:

·        Kaucje wpłacone w latach obowiązywania Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. Prawo Lokalowe tj. od 1 sierpnia 1974r. do 12 listopada 1994r. podlegają zwrotowi w wartości nominalnej tj. kwocie wpłaconej przez najemcę.

·         Kaucje związane z najmem lokali pobrane przez wynajmujących pod rządami Ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych tj. od 12 listopada 1994r. do dnia 10 lipca 2001r. podlegają zwrotowi w wartości zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu, w terminie określonym powyżej. Zwrócona kwota nie może być jednak niższa od kwoty kaucji wpłaconej przez najemcę.

 
Radca Prawny Barbara Wrońska
 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz