Translate

poniedziałek, 24 lutego 2014

Tryb podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. Sposoby liczenia głosów.


Art. 36 § 1 Prawa Spółdzielczego

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.

 
Art. 83 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków Spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, może ono być podzielone na części.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Ponadto Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

1)    rady nadzorczej;

2)    przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać:

czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 
Przejdźmy w tym miejscu do trybu podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

 

Już na wstępie należy stwierdzić, iż Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.

 
Procedura podejmowania uchwał rozpoczyna się od projektu uchwały w konkretnej sprawie. Prawo zgłaszania wskazanych projektów przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 10 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych:

·         Zarządowi,

·         Radzie Nadzorczej;

·         Członkom Spółdzielni – projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Projekty uchwał powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Członkowie mają prawo zgłaszać przedmiotowe projekty w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 
Organem odpowiedzialnym za przygotowanie pod względem formalnym i przedłożenie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek jest Zarząd Spółdzielni.


Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

 
Głosowanie nad uchwałą

 
Uzyskanie większości, a konkretnie sposób liczenia głosów, w praktyce stosowania Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych stwarza pewnego rodzaju problemy. W istocie przepisy w tym zakresie nie są do końca precyzyjne i spójne.

Art. 35 § 4 Prawa Spółdzielczego, do którego w zakresie nieuregulowanym odsyła Ustawa o Spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi:

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 
Powyższy przepis konstytuuje tzw. zwykłą większość głosów, gdzie uwzględnieniu podlegają wyłącznie głosy oddane „za” i „przeciw”, przy pominięciu głosów „wstrzymujących się”.  Jednakże należy się zastanowić, czy wskazany art. 35 § 4 Prawa Spółdzielczego, znajdzie zastosowanie przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

 
Art. 8 3 ust. 9 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi:

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.

 
Wskazana powyżej regulacja wprowadza odmienne od zwykłej większości głosów, sposoby ich liczenia tj.

·         większość kwalifikowaną - większość wyrażoną najczęściej ułamkiem przekraczającym połowę głosów oddanych „za” daną uchwałą np. 2/3, ¾;

oraz

·         bezwzględna większość głosów – większość gdzie głosów „za” winno być więcej niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Tym samym w tym przypadku głosy „wstrzymujące się” są liczone na tych samych zasadach co głosy „przeciw”.
Ponadto w sprawach wskazanych enumeratywnie w zdaniu drugim art. 8 3 ust. 9 w/w ustawy dodatkowo w głosowaniu musi brać udział co najmniej połowa ogólnej liczby osób uprawnionych, chyba że statut stanowi inaczej.

Wobec powyższego należy wskazać, iż Ustawa o Spółdzielniach mieszkaniowych posiada rangę Lex Specialis w stosunku do Prawa Spółdzielczego i to ostatnie znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji braku stosownej regulacji w w/w ustawie, której przepisy w odniesieniu do Spółdzielni mieszkaniowych mają zawsze pierwszeństwo zastosowania przed Prawem Spółdzielczym. Tym samym należy uznać, iż aby uchwała Walnego Zgromadzenia została skutecznie podjęta głos „za” musi się oddać wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Tym samym gdy ustawa lub statut stanowi, iż w przypadku przedmiotu konkretnej uchwały wymagana jest większość głosów, winna być ona liczona w przypadku Spółdzielni mieszkaniowych zgodnie z zasadami bezwzględnej większości głosów tj. głosów „za” musi być więcej niż łączna suma głosów „przeciw” i wstrzymujących się”.

Pamiętajmy również, iż niewłaściwe liczenie głosów tj. sprzeczne ustawie lub statucie jest podstawą stwierdzenia nieistnienia uchwały.  
 
Radca Prawny Barbara Wrońska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz