Translate

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Wypłata wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu


Prawo do żądania przez byłego członka Spółdzielni lub jego spadkobierców, wypłaty wartości rynkowej lokalu powstaje po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i staje się roszczeniem wymagalnym z chwilą opróżnienia lokalu.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa w Spółdzielni (art.11 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych), na skutek:

1. Śmierci członka;

2. Po upływie terminu wypowiedzenia członkostwa;

3. Skutecznego wykluczenia;

4. Skutecznego wykreślenia;

5. Podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Zgodnie z art. 11 ust. 21 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych:

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

 
Z uwagi na okoliczność, iż zapis wskazanego powyżej art. 11 ust. 21 w/w ustawy co do wykładni pojęcia „wartości rynkowej lokalu” może budzić pewne wątpliwości, należy bezsprzecznie stwierdzić, że:

Wartość Rynkowa Lokalu, to wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w prawidłowo sporządzonym operacie. Tym samym wartością rynkową lokalu należną osobie uprawnionej nie jest cena uzyskana w przetargu i jeżeli ta kwota jest wyższa wówczas stanowi ona dochód Spółdzielni. Należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 11 ust. 22 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z wartości rynkowej lokalu potrąca się:

·         przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni w zakresie kosztów zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy,

·         zaległe opłaty wraz z odsetkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy,  

·         koszty określenia wartości rynkowej lokalu

·         jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal.

 Ustalona w sposób powyższy kwota podlega wypłacie osobie uprawnionej. Jednakże warunkiem powstania wymagalnego roszczenia o jej zapłatę po stronie uprawnionego tj. powstania prawnie skutecznej możliwości dochodzenia od Spółdzielni zapłaty wartości rynkowej lokalu, jest zgodnie z art. 11 ust. 24 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych opróżnienie lokalu. Należy również pamiętać, iż wskazane wyżej roszczenie ma charakter majątkowy i jako takie zgodnie z art. 29 Prawa Spółdzielczego ulega przedawnieniu z upływem 3 lat licząc od chwili opróżnienia lokalu.    

 

 

 

1 komentarz:

  1. Nie znam się na wszystkich zawiłościach prawnych więc skorzystam z zaprzyjaźnionego biura https://www.cn-kaczmarek.pl/ Będzie łatwiej

    OdpowiedzUsuń