Translate

piątek, 10 stycznia 2014

Możliwość żądania przez Spółdzielnie Mieszkaniową opłaty za udzielone komornikowi sądowemu informacje


Art. 2 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi, iż m. in. organy spółdzielni mieszkaniowych, a także zarządy wspólnot mieszkaniowych i inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

 
Zgodnie z powyższym Spółdzielnie Mieszkaniowe otrzymują od komorników sądowych, prowadzących postępowania egzekucyjne, wezwania do udzielenia informacji dotyczących przysługującego dłużnikowi prawa do lokalu. Pytaniem zasadniczym jest czy udzielanie takich informacji jest odpłatne, czy też Spółdzielnia nie ma żadnych podstaw prawnych aby żądać za wykonane czynności tj. udzieloną informację, od komornika stosownej opłaty. Faktem jest, iż większość Spółdzielni Mieszkaniowych spotkało się niejednokrotnie z odmową zapłaty ze strony komorników.

Wobec powyższego należy tą kwestię wyjaśnić i już na wstępie stwierdzić, iż Spółdzielnia ma pełne prawo żądać wynagrodzenia za udzielenie informacji.

 
Podstawę prawną stanowi art. 2 ust. 9 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Wskazany przepis prawa, będący przepisem powszechnie obowiązującym, expressis verbis stanowi, iż:

 
opłatę za udzielenie informacji komornik uiszcza po jej udzieleniu, na wezwanie podmiotu udzielającego informacji

 
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż art. 2 ust. 9 w/w ustawy odnosi się wprost do podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 5 w/w ustawy dając im podstawę prawną dla możliwości żądania zapłaty.

Oczywistym jest również fakt, iż brak jest stosownych przepisów określających wysokość przedmiotowych opłat za udzielane informacje. Jednakże taka okoliczność nie może pozbawiać Spółdzielni mieszkaniowej uprawnienia do żądania opłaty, związanej z udzieleniem Komornikowi żądanych przez niego informacji, na potrzeby prowadzonych przez niego postępowań egzekucyjnych. Wobec powyższego należy przyjąć, iż Spółdzielnia ma prawo samodzielnie ustalić stosowną opłatę, jednakże jej wysokość powinna być adekwatna do nakładu pracy i kosztów Spółdzielni związanych z udzieleniem informacji.

Przy wezwaniu do zapłaty za udzielone informacje należy jednakże bezwzględnie pamiętać o treści art. 2 ust. 7 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który wyłącza spod możliwości żądania przedmiotowej opłaty informację udzielane w postępowaniach o egzekucję lub zabezpieczenie:

·         alimentów lub rent mających charakter alimentów,

·         w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej,

·         w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz