Translate

piątek, 17 stycznia 2014

Możliwość zmiany uchwały Zarządu podjętej w trybie art. 42 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych.


Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych (w załączeniu) brak jest możliwości uchylenia lub zmiany przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podjętej uprzednio uchwały w trybie art. 42 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

 
Przeszkodą dla dokonania powyżej wskazanej zmiany jest okoliczność, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest już wyłącznym właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Jedyny tryb uchylenia takiej uchwały przewidziany został przez ustawodawcę w art. 43 ust. 5 w/w ustawy:  
 
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli uchwała ta narusza ich interes prawny lub uprawnienia.

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 77/10 OSNC 2011/5/56, LEX nr 604154, www.sn.pl, Biul.SN 2010/10/11

 
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), nie jest uprawniony do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i udziały właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej. Jeżeli istnieje ważna uchwała zarządu spółdzielni określająca wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, to nie ma przeszkód do ustanowienia odrębnej własności lokalu, nawet wtedy, gdy na podstawie zmieniającej ją uchwały zarządu, która jest nieważna, wpisano już do księgi wieczystej udziały w nieruchomości wspólnej w nieprawidłowej wysokości.

 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt  I ACa 448/12, LEX nr 1238231
 
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie art. 42 ust. 2 u.s.m., nie jest uprawniony do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i udziały właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej.

 
Radca Prawny Barbara Wrońska
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz