Translate

czwartek, 20 lutego 2014

Procedura zaskarżenia uchwały w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka ze spółdzielni

Każdy członek Spółdzielni wobec, którego została podjęta uchwała o wykreśleniu lub wykluczeniu ma prawo wnieść stosowne odwołanie.

Przepisy ustawy wykreślonemu lub wykluczonemu członkowi dają prawo wyboru drogi odwołania od wskazanej uchwały. Zgodnie z powyższym może on skorzystać z tzw. postępowania wewnątrzspółdzielczego lub skierować sprawę wprost na drogę postępowania sądowego. Nadmienić również należy, iż nowela czerwcowa z 2005r. tj. Ustawa z dnia 3 czerwca 2005r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie postępowania wewnątrzspółdzielczego, takie jak:


·         Brak wymogu zaskarżenia uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu w pierwszej kolejności w ramach wskazanego postępowania wewnątrzspółdzielczego, a dopiero następnie do sądu.

Zgodnie z art. 32 § 3 Prawa Spółdzielczego: Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

·        Ustawowa regulacja postępowania wewnątrzspółdzielczego, która znajdzie zastosowanie w sytuacji braku stosownych zapisów w statucie spółdzielni;

·        Uregulowanie kwestii terminu nabycia skuteczności przez uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu członka.

 
Wobec powyższego jak już zostało wspomniane w chwili obecnej to członek Spółdzielni decyduje o skorzystaniu w pierwszej kolejności z drogi postępowania wewnątrzspółdzielczego, czy też skarżenia uchwały bezpośrednio do sądu.

 
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze winno być uregulowane w statucie Spółdzielni. Jednakże jak już zostało wskazane powyżej Prawo Spółdzielcze, na wypadek braku odpowiednich zapisów statutowych, wprowadziło następującą procedurę:

Zgodnie z art. 24 § 6 Prawa Spółdzielczego, jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo:

1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego zgromadzenia, w terminie określonym w statucie. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspółdzielczego, termin do wniesienia odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez walne zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, o którym mowa powyżej w pkt 2 (poniżej), biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone

 albo

2) zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

 
Ponadto zgodnie z art. 32 § 2 Prawa Spółdzielczego, w wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

 
W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 
Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1)    bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;

2)    bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;

3)    bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;

4)    prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.
 
Radca Prawny Barbara Wrońska

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz