Translate

czwartek, 20 lutego 2014

Udostępnianie operatorom pocztowym kodów lub kluczy do drzwi wejściowych budynków

Zarówno Spółdzielnie mieszkaniowe jak i Zarządcy nieruchomościami niejednokrotnie otrzymują wnioski prywatnych operatorów pocztowych w sprawie udostępnienia kodów lub kluczy do drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych. Uzasadnieniem takich wniosków jest umożliwienie wskazanym operatorom dostępu do skrzynek pocztowych.  Pojawia się wówczas pytanie czy Spółdzielnia lub Zarządca jest zobowiązany do udostępnienia kodów lub kluczy, czy też może przedmiotowy wniosek rozpatrzyć odmownie?
 
Na wstępie należy bezsprzecznie wskazać, iż zgodnie z Ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) do wykonywania działalności pocztowej jest uprawniony wyłącznie przedsiębiorca wpisany do Rejestru operatorów pocztowych. Rejestr jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jest jawny.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Przedmiotem działalności pocztowej jest świadczenie usług pocztowych tj. usługi wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:
1)    realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych;
2)    przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1;
3)    przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej;
4)    prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów;
5)    realizowanie przekazów pocztowych.
 
Celem umożliwienia realizacji należytego wykonywania usług pocztowych przez operatorów w zakresie doręczania, ustawodawca w art. 40 Prawa Pocztowego wskazał:
właściciel lub współwłaściciele:
1)    nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,
2)    budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
- są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach Rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (na dzień dzisiejszy przedmiotowe Rozporządzenie nie zostało jeszcze uchwalone).
Powyższy obowiązek w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale jest realizowany przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.
 
W związku z powyższym jest bezsprzecznym, iż wszyscy operatorzy pocztowi wpisani do Rejestru muszą mieć zapewniony dostęp do skrzynek pocztowych. Przedmiotowe skrzynki powinny być umieszczone w miejscu, które umożliwia bezproblemowe wykonywanie usług pocztowych. W praktyce jednakże sytuacja wygląda odmiennie, gdyż niejednokrotnie w budynkach wielorodzinnych skrzynki pocztowe znajdują się za zamkniętymi drzwiami „zabezpieczonymi” domofonem, do otwarcia których niezbędny jest stosowny kod lub klucz.
W związku z powyższym wnioski operatorów pocztowych o udostępnienie kodów/kluczy do domofonów w budynkach administrowanych przez Spółdzielnie mieszkaniowe lub Zarządców nieruchomościami są zasadne i powinny być uwzględniane na rzecz wnioskodawców. Faktem oczywistym jest również, iż przedmiotowe udostępnienie dotyczyć powinno wyłącznie tych budynków, w których skrzynki pocztowe znajdują się za drzwiami „zabezpieczonymi” domofonem.
 
Ponadto operatorzy pocztowi zgodnie z art. 41 Prawa Pocztowego są zobowiązani do zachowania, nieograniczonej w czasie, tajemnicy pocztowej, która obejmuje:
informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.
 
Radca Prawny Barbara Wrońska
 
 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza